Tahliye Taahhütnamesi Nedir?

Tahliye Taahhütnamesi Nedir? Niçin gerek duyulur?

Türk Borçlar Kanunu’nda konutlar ve çatılı işyeri kira sözleşmelerinde kiracı lehine pozitif düzenlemeler yapılmıştır. Sözleşmede kira süresi kararlaştırılmış olsa da kanunen süre sonunda kira sözleşmesi kendiliğinden uzamaktadır. Kiracıya tanınan kira sözleşmesini sonlandırma imkânı, kiralayana kanunen tanınmamıştır. Kira sözleşmesin de belirtilen sürenin sonunda sözleşmenin sona ermemesi nedeniyle tahliye taahhüdü önem kazanmıştır.  Tahliye taahhütnamesi, kiracının kiralananı belirli bir tarihte boşaltacağına dair yazılı irade beyanıdır. Türk Borçlar Kanunu’nda zayıf olarak kabul edilen kiracının, korunmasını sağlamak için getirilmiş olan hükümlerin istisnası olup kiralayana, başka bir nedene gerek olmadan ve herhangi bir tazminat yükümlülüğü altına girmeden, kira ilişkisini ortadan kaldırma imkânını sağlamaktadır. Enflasyonun yüksek olduğu, gerçek enflasyon ile resmi enflasyon farkının çok olduğu, kira artışının kanunen sınırlandığı ülkelerde ve zamanlarda kiralayanlar düşük kalan kira bedellerini artırmak için çeşitli yollar aramaya başlamaktadırlar. Bunlardan birisi de tahliye taahhüdü ile tahliye etmek ve sonrasın da başkasına yüksek bedelle kiraya vermektir. Ülkemizde daha önce çok az kişi bu nedenle tahliye davası açarken, bir yıldır bu davalar artmaktadır.

Taliye Taahhütnamesinin Kanuni Dayanakları nedir?

Tahliye taahhütnamesi TBK 352/1 maddesinde, “Kiracı, kiralananın teslim edilmesinden sonra, kiraya verene karşı, kiralananı belli bir tarihte boşaltmayı yazılı olarak üstlendiği hâlde boşaltmamışsa kiraya veren, kira sözleşmesini bu tarihten başlayarak bir ay içinde icraya başvurmak veya dava açmak suretiyle sona erdirebilir.” şeklinde düzenlenmiştir. Yürürlükten kalkan 6570 sayılı kanunda da benzer düzenleme mevcuttur.

6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun’un 7/1-a bendinde ise “Kiracı tarafından gayrimenkulün tahliye edileceği yazı ile bildirilmiş olmasına rağmen tahliye edilmezse icra dairesine müracaatla tahliye isteyebileceği gibi, tahliye davası açabilir” denmiştir. Bu nedenle tahliye taahhüdünün uygulaması yeni değildir. Uzun denilebilecek bir geçmişi vardır.

Tahliye Taahhütnamesinin Kiralayana Verdiği İmkânlar nelerdir?

Yukarıdaki kanun maddelerinden anlaşılacağı üzere kiralayana, istemediği kiracısını en hızlı şekilde tahliye etme imkânı sağlamaktadır. Ayrıca kiralayan tahliye sonrası kendisi veya yakınlarını oturma zorunluluğu yoktur. İstediği kişiye istediği bedel ile yeniden kiraya verebilir. Türk Borçlan Kanunun 355 maddesindeki tazminat ödeme zorunluluğu yoktur. Hatta 6570 sayılı kanunda ise hapis cezası vardı ki bundan kurtulmaktaydı. Hapis cezası yeni borçlar kanunda yoktur.

Tahliye Taahhütnamesi Geçerlilik Şartları

Türk Borçlar Kanunu 352. maddesine göre tahliye taahhütnamesinin geçerli olması bazı şartlara bağlıdır.

-Taahhüt yazılı olarak yapılmalıdır. Adi yazılı şekil yeterlidir. Noterden yapılması halinde imza inkârı sahtelik gibi iddialar ileri sürülemez. İtirazın kaldırılması davası ile daha kolay şekilde tahliye edilebilir.

-Kiralananın teslim edilmesinden sonra imzalanması gerekir. Kanun koyucu kira sözleşmesi ile aynı anda imzalanan taahhütnameyi kiracıyı koruma amaçlı geçersiz saymıştır. Uygulama da en büyük sorun buradan doğmaktadır. Çünkü genelde ev sahipleri boş tahliye taahhüdü imzalamayanlara evlerini kiraya vermemektedirler. Kiralık evlerin zor bulunduğu dönemlerde kiracılar zorunlu sebeplerle istemedikleri halde boş sözleşmeleri imzalamaktadırlar. Üzülerek belirtmek gerekir ki tahliye taahhütlerinin çoğu bu şarta uymamaktadır. Ancak yazılı belgeye karşı ispat sorunu, tanıkla ispat imkânının olmaması gibi nedenlerle imzalanan taahhütlerin geçersiz olduğu hususu kanunen kanıtlanamamaktadır. Ayrıca boş evraka imza atan sonucuna katlanır.  Doldurma yetkisini karşı tarafa vermiştir. İlkesi Yargıtay tarafından kabul edilmiştir. Hukuken geçersiz olmasına rağmen ispat edilemediği için geçerli görün bu taahhütlere istinaden tahliyeler gerçekleşmektedir.

-Tahliye taahhütnamesi kiracı tarafından veya yetkilendirdiği kişi tarafından imzalanmalıdır.

-Tahliye tarihi ve tanzim tarihi belirli olmalıdır.

-Kanuni Süresi içinde hukuki yollara müracaat edilmelidir.

-Aile Konutu olan kiralananda diğer eşin muvafakati gerekebilir. Bu husus ayrıntılı bir makale ile incelenmiştir. 

Tahliye Taahhütnamesindeki Cezai Şart Geçerli midir?

Tahliye taahhütnamesine irade serbestîsi ilkesi gereği cezai şart kararlaştırılabileceği, Yargıtay kararları ile de kabul görmüştür. Ancak belirlenen tutar fahiş miktara ulaşmamalıdır. Aksi takdirde belirlenen cezai şart yazılmamış sayılır. Fahiş yazılan cezai şart, tahliye taahhüdünün geçerliliğini etkilemez, yalnızca cezai şart yazılmamış sayılır.

Kanımızca tahliye taahhüdündeki cezai şartın geçerli sayılması doğru değildir. Çünkü tahliye taahhüdü kira sözleşmesinin bir parçasıdır. Kanun koyucu kira ödemelerin gecikmesi halinde cezai şarta izin vermemiştir. Bu şartları geçersiz saymıştır.  Kanunun ilgili maddesi şu şekildedir.

MADDE 346- Kiracıya, kira bedeli ve yan giderler dışında başka bir ödeme yükümlülüğü getirilemez. Özellikle, kira bedelinin zamanında ödenmemesi hâlinde ceza koşulu ödeneceğine veya sonraki kira bedellerinin muaccel olacağına ilişkin anlaşmalar geçersizdir

Kira sözleşmesinin bir ferisi olan tahliye taahhüdündeki cezai şartın geçersiz olması gerektiği kanısındayım. Ancak Yargıtay geçerli olduğu kanaatindedir.

 Hukuka aykırı Tahliye Taahhütnamesi İptal Edilebilir mi?

Tahliye taahhütnamesi tarafların anlaşması ile her zaman iptal edilebilir. Süresinde dava açmayarak dahi geçersiz kılınabilir. Bunun dışında irade sakatlığı hallerinin birinin mevcut olması durumunda iptal edilebilir. Örneğin aldatma, korkutma veya yanılma hali varsa 1 yıllık süre içinde iptal edilebilir. Bu süre hak düşürücü süredir.

Tahliye Taahhütnamesi ile Alt Kiracı Çıkarılabilir mi?

Halefiyet ilkesi gereği alt kiracının şartları asıl kiracının şartlarına bağlıdır. Türk Borçlar Kanunu 322. Maddesi hükmü gereği asıl kiracıya karşı ileri sürülebilen haklar alt kiracıya karşı da ileri sürülebilir. Tahliye hususunda verilen kararın alt kiracıya karşı da ileri sürülebileceği açıkça anlaşılmaktadır.

Tahliye Taahhütnamesinde belirtilen sürede tahliye etmezse ne yapılmalıdır?

0 Paylaşımlar

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*